Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Juhul, kui eksami sooritamisel soovitakse kasutada üliõpilase tegevuse tuvastamise vahendina videosalvestamist või monitooringutarkvara, tuleb õppejõul:

  1. teavitada üliõpilast enne eksami toimumist videosalvestamisest/monitooringutarkvara kasutamisest;
  2. küsida üliõpilaselt eelnev kirjalik nõusolek.

Kirjalik nõusolek sisaldab järgnevat infot:

  1. andmetöötlus: andmete videosalvestamine/ monitooringutarkvara kasutamine eksami sooritamisel;
  2. õppeaine nimetus: /täidab õppejõud/;
  3. õppejõu nimi: /täidab õppejõud/;
  4. videosalvestamise vahend/ monitooringutarkvara: /täidab õppejõud/;
  5. andmete töötlemise eesmärk: eksami sooritamine;
  6. andmete säilitamine: eksami sooritamisest semestri lõpuni;
  7. andmete kustutamine eest vastutaja: andmete säilitaja.

Kirjaliku nõusoleku võib küsida üliõpilaselt e-kirja või muu tehnilise vahendiga. Näiteks võib õppejõud e-kirja teel nõusolekut küsides paluda üliõpilasel kirjale vastates anda kinnitav nõusolek vahendi kasutamiseks.

Täpsustavate küsimuste korral palun võtta ühendust andmekaitsespetsialistiga

Henri Schasmin henri.schasmin@taltech.ee 
tel 6202017

  • No labels