Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eksamite koostamisel ja läbiviimisel soovitame lähtuda eelkõige usaldusprintsiibist. Üliõpilased on astunud ülikooli vabatahtlikult teadmisi omandama ning vastutavad ise oma õpiteekonna ja ka õpiväljundite saavutamise või mittesaavutamise eest. Üliõpilaste tegevuste monitoorimine eksamite ajal on küll kaasaegse tehnoloogia abil võimalik, ent see võiks jääda viimaseks valikuks. Pigem soovitame õppejõududel muuta hindamismeetodeid ja –kriteeriume selliselt, et faktipõhiste teadmiste kontrollimine ei oleks ilmtingimata vajalik. 

Kui hindamismeetodeid ei ole võimalik muuta, siis tehnilised võimalused üliõpilaste eksamisoorituste monitoorimiseks on leitavad SIIT

Üldised soovitused

Eelistada Moodle õpikeskkonnas juba olemasolevaid võimalusi:

 • Test
 • Ülesanne
 • BigBlueButton veebiseminarivahend suuliseks eksamiks või esitlusteks 

 1. Kontrollida õpiväljundite saavutamist kasutades selleks faktiteadmisi kontrollivale testile alternatiivseid hindamismeetoded nagu essee, suuline eksam, lõpphinde kujunemine semestri jooksul erinevate tööde esitamise koondhindena.
 2. Kasutada hindamisvormina koostööülesandeid ja rühmatööd.
 3. Lubada tudengitel eksamitel materjale kasutada.
 4. Luua põhjalik küsimustepank, mis sisaldab endas rohkelt erinevaid küsimusi, millest testid koostada.
 5. Kasutada testidel küsimustele vastamiseks ajalist piirangut ja juhuslikku valimit – iga tudeng saab unikaalse testi.
 6. Kasutada testis essee tüüpi küsimust, kus tuleb mõne eelneva vastuse lahendust argumenteerida.
 7. Arvutuslikes ülesannetega testides kasutada automaatselt muutuvate parameetritega küsimuste tüüpi.
 8. Arvutuslikud ülesanded võib paluda tudengil teha paberil, pildistada ja esitada Moodle’is. Telefoniga töölehtede skäneerimiseks mõeldud rakendused - Adobe Scan (Android), Scannable (iOS). Lae alla lühijuhend üliõpilasele.
 9. Võrrelda eksami tulemusi eelnevate testide tulemustega. Kui tekib kahtlusi, valideerida eksami tulemusi lisaks veel ka tudengiga suulise vestluse abil – sellest võimalusest tudengeid juba eelnevalt ette teavitada.
 10. Lisada testi 1. küsimuseks usaldusklausel – nt “Kinnitan, et sooritan testi iseseisvalt ilma kõrvalise abita” või kasutada Moodle'i vahendit Küsitlus (üliõpilane pääseb testile ligi vaid siis kui on nõustunud tingimustega).
 11. Tehniliste probleemide vältimiseks teha proovitest või proovieksam väljamõeldud küsimustega, mida tudengid saavad sooritada piiramatu arv kordi.
 12. Kõiki õppeaineid ei pruugi olla võimalik e-õppes läbi viia (praktikumid, õppeained, kus semestri vältel kogu õppetegevus toimub laborites või simulatsiooniruumides, õppetegevus suures osas arvutiklassides litsentseeritud tarkvaraga). Sellisel juhul tuleb õppejõul olla nutikas, et toetada õpiväljundite saavutamist alternatiivsetel meetoditel või viia õppetöö läbi auditoorselt vastavalt juhistele, mille leiab SIIT

Abimaterjalid


Küsimuste korral

Moodle kasutajatugi moodle@taltech.ee, tel 620 3608

Tehnilised küsimused helpdesk@taltech.ee, tel 620 3333 • No labels