Stata/MP Site

Üldinfo 

Stata Site litsents annab Tallinna Tehnikaülikoolile (TalTech) juurdepääsu uusimale Stata versioonile.

Kõik ülikooli õppejõud, töötajad ja üliõpilased saavad programmi kasutada akadeemilistel eesmärkidel, installeerida seda isiklikes või ülikooli omandis olevates seadmetes.

Kui Stata uus versioon on saadaval, saab Site litsents uuele versioonile juurdepääsu ilma lisatasuta.
Site litsents tagab jätkuva juurdepääsu värskendustele - sealhulgas täiustustele, veaparandustele ja turvapaikadele. Site litsents kvalifitseerib TalTech-i automaatselt Stata Prof + plaani jaoks.

Kohaluba on iga-aastane litsents.
Site litsentsil on hooldamiseks ainult üks seerianumber ja kasutamist ei jälgita aasta läbi. 
Kohalitsents annab Stata asjatundjate programmeerijate ja statistikute pühendunud töötajatele katkematu juurdepääsu tehnilisele toele.
Kõigil Site litsentsi kasutajatel on juurdepääs PDF-dokumentatsioonile.
Juurdepääs Stata pilvekeskkonnas Wharton Research Data Services (WRDS) on kõigile Site litsentsi kasutajatele, kes tellivad WRDS-teenuse. 

Tarkvara paigaldamine

Tarkvara saab paigaldada keskhaldussüsteemis olevates arvutites Software Center-i kaudu. (hetke versioon 17) Tuleb meeles pidada järgmist - juba olemas olev litsents (kui selline varem oli installeeritud) asendatakse automaatselt Site litsentsiga.

Kui tegemist on arvutiga, mis ei ole keskhaldussüsteemis, või kodu arvutiga, siis paigalduse võib teha käsitsi. Windows puhul on selleks vaja kasutaja administratiivseid õigusi ja vähemalt 2 GiB vaba kõvaketta ruumi.

Tarkvara laadmine

Tarkvara mahalaadimise teenuse kasutamiseks on vajalik  UNI-ID (juurdepääsetav ainult Uni-ID@ttu.ee kasutajatunnust kasutades).

Kui tarkvara mahalaadimise viitest saate vastuse, et Teil puudub juurdepääs - proovige avada see incognito või private režiimis ja logige sisse Teie ülikooli kasutajatunnusega Uni-ID@ttu.ee .

STATA 17 paigaldusmeedia ja lisafailid .

Koduarvuti installatsiooni juhend (Windows).

Kui teie arvutis oli varem installeeritud vana Stata versioon - enne jätkamist on see vaja maha installeerida. 

1. Laadige alla SetupStata17.exe ning STATA.LIC ja valikuliselt profile.do 

2. Kontrollige, et C: kettal oleks vähemalt 2 GiB vaba ruumi ja arvutis oleks 64-bit Windows

3. Käivitage administraatori õigustega installatsiooni fail SetupStata17.exe

4. Järgige installatsiooni voogu


5. Valige "StataMP


6. Jätke vaikimisi installeerimiskoht vajutades Next


7. Valige sobiv vaikimisi Stata töökaust (iga kasutaja dokumentide kaust või mõni muu).


8. Järgige installatsiooni voogu vajutades Install ja seejärel Finish


9. TÄHTIS! MITTE KÄIVITADA STATA 17 KOHE PEALE INSTALLEERIMIST

10. Kopeerida C:\Program Files\Stata17 kaustasse failid STATA.LIC ja profile.do (see tegevus vajab admininstraatori õigused)

11. Nüüd võib kasutada Stata 17 MP. Stata 17 peaaken näitab, et Stata 17 on litsentseeritud:

Stata license: Unlimited-user 4-core network, expiring 5 Apr 2022

General Info 

Stata Site license provides TalTech access to the newest version of Stata. 

All university professors, employees and students can use the program for academic purposes and install it on personal or university-owned devices.

When there's a new version of Stata available, the Site license will be able to access the new version for no extra charge. 
Site license ensures continued access to updates - including improvements, bug fixes and security patches. Site license qualifies TalTech automatically for Stata Prof+ plan. 

All Site license users have access to PDF-documentation.
Access to the Stata cloud service Wharton Research Data Services (WRDA) is available for all Site license users who order the WRDS service. 

Downloading the Software

For computers in the school's central management system (domain) the software can be installed from Software Center (current version 17). Note that if you have a pre-existing license (already had Stata installed before), this license will automatically be replaced by the Site license. 

If the computer is not in the central management system (domain) or is a home/personal computer, the installation can be done manually. In case of the Windows operation system, the user needs to have administrative rights and at least 2GB of free disk space. 

Installation

To use the software installation service UNI-ID is needed (only accessible with user name in the style Uni-ID@ttu.ee).

Should the installation tell you that you have no access - try opening it in incognito or private mode and log in with your university user in the style Uni-ID@ttu.ee .

STATA 17 installation media and extra files. 

Installation guide for home computers (Windows).

If your device has an older version of Stata already installed you must uninstall it before proceeding.

1. Download SetupStata17.exe and STATA.LIC and optionally profile.do 

2. Make sure that your C: drive has at least 2GB free space and your computer has the 64-bit version of Windows

3. Käivitage administraatori õigustega installatsiooni fail SetupStata17.exe

4. Follow installation prompts on the screen. 


5. Select "StataMP


6. Keep the default install location by clicking Next


7.Choose suitable default working directory (each user's Documents folder or other).


8. Follow the installation prompts by pressing Install and then Finish. 


9. IMPORTANT! DO NOT RUN STATA 17 IMMEDIATELY AFTER INSTALLING

10. Copy files STATA.LIC ja profile.do to location C:\Program Files\Stata17 (this action requires administrative rights).

11.Now you may use Stata 17 MP. The main window of Stata 17 will show the license as following:

Stata license: Unlimited-user 4-core network, expiring 5 Apr 2022