Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Juhul, kui ei ole võimalik hindamismeetodeid muuta, siis on olemas tehnilised võimalused üliõpilaste eksamisoorituste monitoorimiseks. Soovitame jätta eksamitööde sooritamise monitoorimise siiski viimaseks valikuks. 

Kirjaliku nõusoleku vorm

Juhul, kui eksami sooritamisel soovitakse kasutada üliõpilase tegevuse tuvastamise vahendina videosalvestamist või monitooringutarkvara, tuleb õppejõul:

 1. teavitada üliõpilast enne eksami toimumist videosalvestamisest/monitooringutarkvara kasutamisest;
 2. küsida üliõpilaselt eelnev kirjalik nõusolek.

Kirjalik nõusolek sisaldab järgnevat infot:

 1. andmetöötlus: andmete videosalvestamine/ monitooringutarkvara kasutamine eksami sooritamisel;
 2. õppeaine nimetus: /täidab õppejõud/;
 3. õppejõu nimi: /täidab õppejõud/;
 4. videosalvestamise vahend/ monitooringutarkvara: /täidab õppejõud/;
 5. andmete töötlemise eesmärk: eksami sooritamine;
 6. andmete säilitamine: eksami sooritamisest semestri lõpuni;
 7. andmete kustutamine eest vastutaja: andmete säilitaja.

Kirjaliku nõusoleku võib küsida üliõpilaselt e-kirja või muu tehnilise vahendiga. Näiteks võib õppejõud e-kirja teel nõusolekut küsides paluda üliõpilasel kirjale vastates anda kinnitav nõusolek vahendi kasutamiseks.

Täpsustavate küsimuste tekkides palun võtta ühendust andmekaitsespetsialisti Henri Schasminiga e-postiaadressil henri.schasmin@taltech.ee või telefoninumbril 6202017.

Eeldused eksamisoorituste monitoorimiseks

 • Tudengitelt on vaja küsida kirjalik taasesitamist võimaldav nõusolek.
 • Kui tudeng ei nõustu, tuleb võimaldada eksami sooritamine mõnel muul viisil, näiteks eritingimustel auditoorselt või suuliselt videoülekande teel.
 • Soovitame eksameid mitte salvestada. Kui salvestamine on vajalik, tuleb tudengeid salvestamisest ette teavitada ning küsida selleks kirjalikku taasesitamist võimaldavat nõusolekut. Samuti tuleb tudengeid teavitada selle kohta, kui kaua salvestusi hoitakse. Eksamisoorituste salvestusi on lubatud alles hoida maksimaalselt semestri lõpukuupäevani.
 • Oluline on tagada vastutav isik andmete kustutamiseks!
 • No labels